×

Події

3 Переглядів

Обговорення результатів наукового дослідження «Підвищення дослідницької спроможності університетів України в умовах війни та повоєнного відновлення у контексті імплементації концепції «Відкрита наука»» на засіданні Президія НАПН України

22 лютого 2024 року на засіданні Президії НАПН України відбулося обговорення результатів дослідження «Підвищення дослідницької спроможності університетів України в умовах війни та повоєнного відновлення у контексті імплементації концепції «Відкрита наука»»,  що виконувалось в Інституті вищої освіти НАПН України упродовж 2021-2023 рр. колективом наукових працівників відділу дослідницької діяльності університетів під науковим керівництвом В.І. Лугового.

Представляючи отримані за результатами виконання наукового дослідження основні здобутки,  В.І. Луговий – науковий керівник теми, І.І. Драч – директор Інституту вищої освіти, О.М. Петроє – завідувач відділу дослідницької діяльності університетів наголосили на  актуальності виконаного дослідження та ролі відкритої науки як пріоритетного напряму  парадигмальних змін в системі дослідницької діяльності  університетів, інклюзивного і демократичного засобу прозорості, відтворюваності, підвищення якості досліджень, а також їх використання економікою та суспільством як механізму стійкого зростання.

Результати дослідження були високо оцінені комісією НАПН України. Голова Комісії Л.Д. Березівська, директор ДНПБ України імені В.О. Сухомлинського, відзначила вагомі теоретичні   результати, високий рівень публікацій в наукометричних виданнях Scopus та WOS, важливу роль  емпіричного дослідження «Відкрита наука у ЗВО», всебічне впровадження результатів дослідження в практичну діяльність та ін.

Участь в обговоренні взяли ключові стейкхолдери дослідження О.Л. Березко, президент Громадської організації «Інститут відкритої науки та інновацій», к.т.н., доц., доцент, доцент кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності Національного університету «Львівська політехніка»; В.В. Небрат, д.е.н., ст.н.с., завідувач відділу економічної історії Інституту економіки і прогнозування НАН України; Л.І. Даниленко, д.п.н., проф., професор кафедри парламентаризму Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка та А.В. Стойка, д.н. з держ.упр., проф.,  професор кафедри маркетингу та туризму Маріупольського державного  університету.

До обговорення результатів дослідження долучилися Президент НАПН України В.Г.  Кремень,   д.філос.н., проф., дійсний член (академік) НАН  України, дійсний член (академік) НАПН України; академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих  Н.Г.  Ничкало, д.п.н., проф., дійсний член (академік)  НАПН України;  академік-секретар Відділення загальної середньої освіти і цифровізації освітніх систем О.І.  Ляшенко, д.п.н., проф., дійсний член (академік)  НАПН України; академік-секретар Відділення вищої освіти  П.Ю. Саух, д.філос.н., проф., дійсний член (академік) НАПН України;  директор Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації В.В.  Камишин, д.п.н., с.н.с., член-кореспондент  НАПН України.

Команда виконавців наукового дослідження «Підвищення дослідницької спроможності університетів України в умовах війни та повоєнного відновлення у контексті імплементації концепції «Відкрита наука»» щиро вдячна Президенту  НАПН України В.Г. Кременю, членам комісії та всім членам Президії НАПН України за виявлений інтерес до дослідження та високу оцінку його результатів, за пропозиції до подальшого їх впровадження.

Дякуємо нашим стейкхолдерам – ми щиро цінуємо Вашу експертну підтримку і сподіваємось на подальшу співпрацю.

Запрошуємо  представників університетської спільноти, усієї когорти науково-педагогічних і наукових працівників закладів вищої освіти, академічних, наукових організацій та установ, фахівців фінансуючих структур, громадськість, а також публічних службовців різних гілок і рівнів влади, що опікуються науковою і науково-технічною діяльністю та вищою освітою в Україні, детальніше ознайомитися з результатами нашої роботи, які доступні на офіційному сайті Інституту: https://ihed.org.ua/publications/

• Аналітичні матеріали (препринт):
https://ihed.org.ua/wp-content/uploads/2021/12/doslidn-univ_2021-206p.pdf
https://ihed.org.ua/wp-content/uploads/2023/02/doslidn-univ_IVO-2022-147p.pdf
• Монографія: https://ihed.org.ua/wp-content/uploads/2024/02/doslidn-univ-vidkryta-nauka_IVO-2023-173p.pdf
• Науково-аналітична доповідь: https://ihed.org.ua/wp-content/uploads/2024/01/VO-Ukr-v-umovah-voyen-stanu-ta-pisl-vidnovl-NAPN_2023-172p.pdf

3 Переглядів

Моніторинговий семінар аспіратів ІІ року навчання ОНП «Політика і лідерство у вищий освіті» та докторантки.

21 лютого 2024 року в Інституті відбувся фаховий семінар, метою якого було оприлюднення основних результатів дисертаційних досліджень аспірантів ОНП «Політика і лідерство у вищій освіті» та докторанта. На семінарі були присутні аспіранти, їх наукові керівники, гаранти освітніх програм «Політики і лідерства у вищій освіті», «Викладання і навчання у вищій освіті» (д.пед.н., с.н.с., доц. Таланова Ж. В., д.пед.н., доц.Скиба Ю. А.). В якості слухачів, на семінар запрошено здобувачів ступеня вищої освіти доктора філософії першого року навчання.
­ ­Аспіранти Марія Саюк (науковий керівник І. Регейло), Світлана Михайленко (науковий керівник І. Драч), Михайло Дудай (науковий керівник Ю. Скиба), Олег Кущенко (науковий керівник Ж. Таланова), К. Тюхменьова (науковий керівник С. Калашнікова), поділились основними «знахідками» дисертаційного дослідження, відзначили ідеї, які набули розвитку у результаті системної роботи над темою, визначили подальші етапи роботи над дисертаційним дослідженням. В ході дискусій між молодими науковцями та їх керівниками, гарантами освітньо-наукових програм аспіранти отримали вичерпні відповіді щодо подальших етапів досліджень.
Концептуальним та змістовно насиченим був виступ Оксани Дудіної, докторантки Інституту (науковий консультант: Ж. Таланова).
Бажаємо успіхів нашим молодим науковцям!

2 Переглядів

Участь в Експертній зустрічі

Співробітник Інституту вищої освіти НАПН України Юрій Мєлков взяв участь в Експертній зустрічі з ініціативи Європейської комісії щодо «мережі знань» ЄС з досліджень та інновацій по Китаю, яка відбулася 20 лютого 2024 року.

У зустрічі брали участь 15 експертів із таких країн, як Німеччина, Італія, Бельгія, Великобританія, Фінляндія, Австралія, Україна та ін.

Метою проведення зустрічі було обговорення трьох важливих рамкових умов, які лежать в основі співпраці між ЄС і Китаєм у сфері науки, технології та інновації, а саме – відкритої науки, дослідницької етики й доброчесності та гендерної рівності. Незалежних експертів із зазначених тем і з сучасного Китаю було запрошено, щоби надати ідеї для підготовки засад для дискусій між Європейською Комісією, державами-членами ЄС та представниками Європейської економічної зони.

Під час зустрічі Юрій Мєлков та інші експерти представили своє бачення китайського контексту, останніх трендів та майбутніх перспектив щодо окреслених рамкових умов, а також запропонували та уточнили визначення, які можуть використовуватися урядами та стейкголдерами ЄС при розробці декларацій, пов’язаних з дослідженнями та інноваціями, з китайськими партнерами.

За результатами зустрічі висновки та пропозиції експертів будуть використані для вдосконалення дискусії представників держав-членів ЄС, відповідальних за співпрацю з Китаєм у сфері науки, технологій та інновацій.

6 Переглядів

Виступи на пленарному засіданні Всеукраїнської науково-практичної конференції

Вчені Інституту вищої освіти НАПН України Олена Отич і Михайло Бойченко виступи на пленарному засіданні Всеукраїнської науково-практичної конференції «Лідерство і обдарованість: сучасний науковий дискурс і освітня практика», яка відбулася 14–16 лютого 2024 р.
Конференція організована Інститутом обдарованої дитини, Інститутом соціальної та політичної психології та Інститутом проблем виховання Національної академії педагогічних наук України.
У Конференції взяли участь близько 300 учасників, серед яких науковці Національної академії наук України та Національної академії педагогічних наук України; представники департаментів та управлінь освіти; викладачі закладів вищої, післядипломної, загальної середньої і позашкільної освіти; представники адміністрації освітніх закладів, психологи, соціальні педагоги; аспіранти, докторанти, здобувачі вищої освіти.
Метою проведення Конференції було обговорення актуальних наукових і практичних проблем формування та розвитку лідерського потенціалу обдарованої особистості.

Запис пленарного засідання Конференції розміщено на платформі You Tube за посиланням

→ Докладніше

9 Переглядів

Сесія аспірантів ІІ року навчання ОНП «Політика і лідерство у вищій освіті»

З 12 до 16 лютого 2024 року відбулась сесія для аспірантів освітньо-наукової програми «Політика і лідерство вищій освіті» другого року навчання. Під час заліково-екзаменаційної сесії аспіранти закріпили результати навчання з навчальних дисциплін «Лідерство у вищій освіті», «Іноземна мова та академічне письмо», «Викладання і навчання у вищій освіті». Аспіранти поділились враженням щодо їх участі в І-ій онлайн-школі «Цифрові технології в наукових дослідженнях», яка складалась з двох модулів. Сесія була насиченою за змістом та корисною для провадження індивідуальних досліджень аспірантів!

6 Переглядів

Захист дисертації на здобуття ступеня доктора філософії Олени Гулько

14 лютого 2024 р. в Інституті вищої освіти НАПН України на засіданні разової спеціалізованої вченої ради, під головуванням д.п.н. Світлани Калашнікової, відбувся захист дисертації на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» Олени ГУЛЬКО.

Під час проведення захисту відбулася цікава дискусія з питань, присвячених розвитку лідерських якостей у здобувачів вищої освіти у процесі здійснення студентського самоврядування.

Офіційні опоненти (д.п.н. Світлана Нестуля., к.п.н. Володимир Мороз) та рецензенти (д.п.н. Юрій Скиба, к.філос.н. Леся Червона) відзначили високий рівень теоретичної підготовки здобувачки, ґрунтовне володіння нею методологією наукового дослідження, що дало їй можливість одержати нові науково обґрунтовані теоретичні й експериментальні результати з проблеми розвитку лідерських якостей у здобувачів вищої освіти у процесі здійснення студентського самоврядування.

Вітаємо Олену ГУЛЬКО та її наукового керівника д.п.н. Ольгу Ярошенко з успішним захистом дисертації!

8 Переглядів

Сесія аспірантів І року навчання ОНП «Викладання і навчання у вищій освіті»

З 05 до 9 лютого 2024 р. в Інституті вищої освіти НАПН України відбулась сесія для аспірантів освітньо-наукової програми «Викладання і навчання у вищій освіті» першого року навчання. Під час залікової сесії аспіранти закріпили результати навчання з навчальних дисциплін «Філософія освіти та методологія освітніх досліджень», «Організаційна та проектна дослідницько-інноваційна діяльність у вищій освіті», «Політика і врядування у вищій освіті», «Організація освітнього процесу у вищій освіті України». Аспіранти отримали рекомендації провідних науковців щодо організації власної освітньої траєкторії навчання та досліджень задля розвитку загальних та фахових компетентностей. Сесія була наповнена змістовною взаємодією викладачів та аспірантів на засадах довіри та поваги.

17 Переглядів

Звітна наукова конференція Інституту вищої освіти НАПН України відбулася 01-02 лютого 2024 р. (у змішаному форматі)

Мета конференція – оприлюднення результатів наукових досліджень отриманих науковими співробітниками у 2023 році. У роботі конференції взяли участь 28 осіб.
З вітальним словом виступила  Ірина Драч, директор Інституту вищої освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, професор.

Під час конференції відбулося 4 панельних  дискусій за темами:

  • Підвищення дослідницької спроможності університетів України в умовах війни та повоєнного відновлення у контексті імплементації концепції «Відкрита наука»
  • Політика та механізми забезпечення ефективності освітньої діяльності в університетах України в контексті євроінтеграції та в умовах воєнного стану і післявоєнного відновлення країни
  • Політика та механізми реалізації соціальної відповідальності університетів України в умовах війни та під час повоєнного відновлення країни
  • Теоретичні основи і механізми взаємодії вищої освіти та ринку праці в умовах воєнного стану

Під час звітної конференції науковими співробітниками представлено основні здобутки та прикладні результати. Загалом у 2023 році науковими співробітниками опубліковано 151 одиницю продукції, а саме 3 монографії, 1 препринт (аналітичні матеріали), 84 статті, із них 18 статей, що індексуються у Scopus і Web of Science Core Collection, 45 – у вітчизняних наукових періодичних виданнях, внесених до Переліку наукових фахових видань України, та 66 – у виданнях, що індексуються іншими наукометричними базами. Результати наукових досліджень оприлюднено на 63 науково-практичних конференціях, науково-методичних заходах різного рівня, круглих столах, тренінгах, вебінарах тощо.
Підготовлені монографії та аналітичні матеріали будуть розміщені у вільному доступі на веб-сайті Інституту вищої освіти НАПН України та в Електронній бібліотеці Національної академії педагогічних наук України.

Програма звітної конференції

5 Переглядів

29 січня 2024 року в змішаному режимі відбулося засідання Вченої ради Інституту вищої освіти НАПН України.

Перед початком засідання директор Інституту І.І. Драч вручила  О.М. Петроє, доктору наук з державного управління, професору, завідувачу відділу дослідницької діяльності університетів, Почесну грамоту Національної академії педагогічних наук України за вагомий особистий внесок у розвиток вищої освіти, багаторічну активну наукову діяльність та з нагоди ювілею.

Під час роботи Вченої ради були розглянуті питання:

  • схвалення Плану роботи Інституту вищої освіти НАПН України на 2024 рік;
  • внесення змін до складу Вченої ради Інституту;
  • схвалення звітів:

першого заступника директора Інституту О.М. Слюсаренко та старшого лаборанта відділу науково-організаційної та кадрової роботи Інституту О.С. Литовченко про результати відрядження до м. Прага (Чехія) для участі у навчальному візиті-тренінгу в Чеському університеті природничих наук у Празі в рамках реалізації Проєкту ЄС Еразмус+ «Посилення співпраці між університетами і громадами» (UNICOM);

головного наукового співробітника відділу взаємодії університетів та суспільства Інституту О.Ю. Оржель, завідувача відділу взаємодії університетів та суспільства Інституту Н.М. Шофолової та провідного наукового співробітника відділу взаємодії університетів та суспільства Інституту М.І. Бойченка про результати відрядження до м. Білефельд (Німеччина) для участі у навчальному візиті-тренінгу в Професійній вищій школі середнього бізнесу в рамках реалізації Проєкту ЄС Еразмус+ «Посилення співпраці між університетами і громадами» (UNICOM).

За результатом розгляду цих питань Вченою радою Інституту прийняті відповідні рішення.

10 Переглядів

24 січня 2024 року відбулись публічні консультації з потенційними стейкхолдерами нового наукового дослідження відділу взаємодії університетів та суспільства. 

Дослідження «Соціальна інклюзія у вищій освіті у післявоєнний період» здійснюватиметься в рамках державного замовлення протягом 2024-2025 років і має на меті визначити внутрішні та зовнішні чинники сприяння соціальній інклюзії у закладах вищої освіти України та українському  суспільстві  в цілому.

Призначення публічних консультацій – обговорення наукової теми, змісту і плану дослідження із  широкими колами зацікавлених осіб: освітянами, здобувачами вищої освіти, представниками громадянського суспільства, що репрезентують та захищають інтереси різних соціальних груп і верств населення, врахування їх думок, потреб, запитів.

Запрошення були надіслані університетській спільноті, посадовцям Міністерства освіти і науки України, Міністерства у справах ветеранів, Служби освітнього омбудсмена, представникам громадського суспільства. Учасниками обговорення стали переважно представники університетської спільноти України.

Після презентації дослідження «Соціальна інклюзія у вищій освіті у післявоєнний період» науковим керівником теми Оленою Оржель, представники відділу взаємодії університетів та суспільства відповіли на запитання та вислухали поради та пропозиції учасників публічних консультацій.

→ Докладніше