×
42 Переглядів

Разові спеціалізовані вчені ради

Спеціалізована вчена рада з правом присудження наукового ступеня доктора філософії ДФ 26.456.001

Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.11.2021 № 1214 в Інституті вищої освіти НАПН України створено спеціалізовану вчену раду ДФ 26.456.001 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Освіта/Педагогіка» за спеціальністю «Освітні, педагогічні науки».

Здобувач ступеня доктора філософії – Самборська Олена Дмитрівна.
Назва дисертації: «Модернізація інформаційно-цифрової підготовки майбутніх учителів початкових класів».

Науковий керівник: Ярошенко Ольга Григорівна, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, головний науковий співробітник відділу інтеграції вищої освіти і науки Інституту вищої освіти НАПН України.

СКЛАД РАДИ
Голова ради:
Скиба Юрій Андрійович, д.пед.н., доцент, Інститут вищої освіти НАПН України.

Рецензенти:
1. Отич Олена Миколаївна, д.пед.н., професор, Інститут вищої освіти НАПН України.
2. Базелюк Олександр Васильович, к.пед.н., старший науковий співробітник, Інститут вищої освіти НАПН України.

Опоненти:
1. Спірін Олег Михайлович, д.пед.н., професор, Державний заклад вищої освіти «Університет менеджменту освіти НАПН України.
2. Цюняк Оксана Петрівна, д.пед.н., доцент, Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ:
06 грудня 2021 року о 14-00 годині відбудеться захист дисертації САМБОРСЬКОЇ ОЛЕНИ ДМИТРІВНИ на тему «Модернізація інформаційно-цифрової підготовки майбутніх учителів початкових класів» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01– «Освіта/Педагогіка» за спеціальністю 011 – «Освітні, педагогічні науки». Роботу виконано в Інституті вищої освіти Національної академії педагогічних наук України.

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду.
Анотація
Дисертація
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Відгук опонента (Спірін О.М.)
Відгук опонента (Цюняк О.П.)
Відеозапис
Аудіозапис