×

Оголошення

8 Переглядів

Інститут вищої освіти НАПН України оголошує конкурс на посади:

– учений секретар
У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють державною мовою та володіють англійською мовою, мають науковий ступінь доктора наук або доктора філософії (кандидата наук), стаж роботи на посадах наукових та (або) науково-педагогічних працівників не менше як 5 років, а також високі моральні якості та організаторські здібності.
Строк подання заявдва місяці з дня опублікування оголошення.
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:
– заяву про участь у конкурсі на ім’я директора Інституту НАПН України, в якій зазначається інформація про застосування або незастосування до претендента обмежень, установлених частиною третьою статті 9 Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”;
– особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3 х 4 сантиметри;
– автобіографію;
– копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання;
– довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, що видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1465 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 39, ст. 1656);
– довідку про наявність або відсутність судимості;
– інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;
– копію паспорта, засвідчену претендентом;
– копію трудової книжки;
– письмову згоду на обробку персональних даних;
– список наукових праць;
– характеристику з основного місця роботи.
Копії документів, що подаються претендентом (крім копії паспорта), повинні бути засвідчені за місцем роботи претендента або нотаріально.

– головний науковий співробітник (1,0) відділу інтеграції вищої освіти і науки
Кваліфікаційні вимоги – науковий ступінь доктор наук, який має вчене звання, не менше 5 років досвіду, за останні 5 років не менше 10 публікацій, у т.ч. не менше однієї у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз, та/або патентів, досконале володіння українською мовою та володіння англійською мовою).
Строк подання заяводин місяць з дня опублікування оголошення.
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:
письмову заяву на ім’я керівника про участь у конкурсі, написану власноруч; копію документа, що посвідчує особу; заповнену особову картку (встановленого зразка); автобіографію; копію трудової книжки (за наявності); копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних); перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях; письмову згоду на обробку персональних даних; характеристику з основного місця роботи.
Копії документів, що подаються претендентом (крім копії паспорта), повинні бути засвідчені за місцем роботи претендента або нотаріально.
Документи подавати за адресою: 01104, м. Київ, вул. Бастіонна, 9, (кім.901).
Телефон для довідок: (044) 285-71-24, (093) 093-22-00.

8 Переглядів

Оголошення (03.01.2021)

Перелік учасників конкурсу
на заміщення посад наукових працівників
Інституту вищої освіти НАПН України
(термін подання документів завершився 02.01.2022 р.)

№п/п Назва відділу Посада Кількість ставок ПІБ учасника конкурсу
1. Дирекція Перший заступник директора 1,0 Слюсаренко Олена Миколаївна
2.  Дирекція Заступник директора з наукової роботи 1,0 Скиба Юрій Андрійович
6 Переглядів

Прийом до аспірантури на здобуття ступеня доктора філософії

Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України
оголошує у 2022 році прийом до аспірантури на здобуття ступеня доктора філософії (з відривом і без відриву від виробництва) за спеціальністю 011 – Освітні, педагогічні науки, спеціалізаціями:

 • «Політика і лідерство у вищій освіті»;
 • «Викладання і навчання у вищій освіті».

Освітньо-наукові програми Інституту акредитовано з визначенням «зразкова».

Вступники до аспірантури подають такі документи:

 • заяву на ім’я директора;
 • особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій працює вступник до аспірантури;
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього або копію диплома про здобутий за кордоном ступінь вищої освіти і додаток до нього (див. п.4 розд. 4 умов прийому 2022 р.);.
 • лист-клопотання з гарантією працевлаштування в державній установі для навчання за державним замовленням;
 • список опублікованих наукових праць з теми дисертації;
 • обґрунтування теми дослідження обсягом 2-3 сторінки з обраної наукової спеціальності;
 • копії документів, які підтверджують право вступника на додаткові бали відповідно до п. 7 розділу V Правил прийому в аспірантуру Інститут вищої освіти НАПН України (див. умови прийому 2022 р.);
 • копії дійсних сертифікатів тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікату Cambridge English Language Assessment (за наявності);
 • копію документа, що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • копію свідоцтва про шлюб або свідоцтва про зміну прізвища (для осіб, які мають розбіжності прізвищ у документах);
 • копію трудової книжки;
 • довідку про присвоєння ідентифікаційного номера.

Підготовка в аспірантурі здійснюється за рахунок загального фонду державного бюджету (за державним замовленням) та коштів юридичних і фізичних осіб (на умовах контракту), вартість контрактної форми навчання за 4 роки складає 97000 грн.

Документи приймаються з 1 до 15 серпня 2022 року за адресою: 01014, м. Київ, вул. Бастіонна, 9, Інститут вищої освіти НАПН України, каб. № 804, (понеділок та четвер з 9.30 до 15.30).

Додаткова інформація:

10 Переглядів

Прийом до докторантури

Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України
оголошує у 2022 році конкурс вступників до докторантури за спеціальністю 011 – Освітні, педагогічні науки.

До заяви на ім’я директора Інституту додаються:

 • особовий листок з обліку кадрів з автобіографією;
 • клопотання з місця роботи про прийом до докторантури з гарантією працевлаштування в державній установі для навчання за державним замовленням;
 • характеристика-рекомендація;
 • розгорнутий план докторської дисертації;
 • наукова доповідь з теми докторської дисертації;
 • список опублікованих праць за темою дисертації;
 • копія диплома про вищу освіту;
 • копія диплома доктора філософії або кандидата наук;
 • копія атестата доцента, професора (старшого наукового співробітника);
 • копію документа, що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • копія трудової книжки;
 • копію військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
 • копію свідоцтва про шлюб або свідоцтва про зміну прізвища (для осіб, які мають розбіжності прізвищ у документах);
 • довідка про присвоєння ідентифікаційного номера.

Підготовка в докторантурі здійснюється за рахунок загального фонду державного бюджету (за державним замовленням) та коштів юридичних і фізичних осіб (на умовах контракту), вартість контрактної форми підготовки за 2 роки складає 34300 грн.

Документи приймаються з 18 липня до 22 серпня 2022 року за адресою: 01014, м. Київ, вул. Бастіонна, 9, Інститут вищої освіти НАПН України, каб. № 804, (понеділок та четвер з 9.30 до 15.30).

Додаткова інформація:

8 Переглядів

Оголошення (28.12.2021)

Інформація про переможців конкурсу
на заміщення посад наукових співробітників
Інституту вищої освіти НАПН України

(конкурс відбувся 28.12.2021 р.)

№п/п Назва відділу Посада Кількість ставок ПІБ учасника конкурсу
1. Відділ забезпечення якості вищої освіти старший науковий співробітник 0,5 Ворона Вікторія Олексіївна
14 Переглядів

Відбувся захист дисертації випускниці аспірантури Інституту вищої освіти НАПН України.

23 грудня 2021 року на засіданні разової спеціалізованої вченої ради ДФ 26.456.002 відбувся захист дисертації випускниці аспірантури Інституту вищої освіти НАПН України за освітньо-науковою програмою «Викладання і навчання у вищій освіті» ПОБЕРЕЦЬКОЇ ВІКТОРІЇ ВАСИЛІВНИ на тему «Підготовка майбутніх учителів початкових класів у педагогічних коледжах до інтегрованого навчання учнів», подану на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01– «Освіта/Педагогіка» за спеціальністю 011 – «Освітні, педагогічні науки».
Вітаємо ПОБЕРЕЦЬКУ ВІКТОРІЮ ВАСИЛІВНУ та її наукового керівника доктора педагогічних наук, Драч Ірину Іванівну з успішним захистом!

78 Переглядів

Відбувся захист дисертації випускниці аспірантури Інституту вищої освіти НАПН України.

06 грудня 2021 року  на засіданні разової спеціалізованої вченої ради ДФ 26.456.001 відбувся захист дисертації випускниці аспірантури Інституту вищої освіти НАПН  України за освітньо-науковою програмою «Викладання і навчання у вищій освіті» САМБОРСЬКОЇ ОЛЕНИ ДМИТРІВНИ на тему «Модернізація інформаційно-цифрової підготовки майбутніх учителів початкових класів», подану на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01– «Освіта/Педагогіка» за спеціальністю 011 – «Освітні, педагогічні науки».
Вітаємо САМБОРСЬКУ ОЛЕНУ ДМИТРІВНУ та  її наукового керівника доктора педагогічних наук, професора, дійсного члена НАПН України Ярошенко Ольгу Григорівну з  успішним захистом!

16 Переглядів

Інститут вищої освіти НАПН України запрошує до обговорення проєктів освітньо-наукових програм

Шановні колеги, випускники, аспіранти, докторанти, роботодавці та інші стекхолдери!
Інститут вищої освіти НАПН України запрошує до обговорення проєктів освітньо-наукових програм:
Проєкт освітньо-наукової програми «Політика і лідерство у вищій освіті» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти галузі знань 01 «Освіта / педагогіка», спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки».
Ваші зауваження та пропозиції просимо надавати за формою:
Форма для зауважень /пропозицій для всіх стейкхолдерів щодо вдосконалення ОНП

Проєкт освітньо-наукової програми «Викладання і навчання у вищій освіті» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти галузі знань 01 «Освіта / педагогіка», спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки».
Ваші зауваження та пропозиції просимо надавати за формою:
Форма для зауважень /пропозицій для всіх стейкхолдерів щодо вдосконалення ОНП

14 Переглядів

Оголошення (02.12.2021)

Перелік учасників конкурсу
на заміщення посад наукових працівників
Інституту вищої освіти НАПН України
(термін подання документів завершився 02.12.2021 р.)

№п/п Назва відділу Посада Кількість ставок ПІБ учасника конкурсу
1. Відділ відділу забезпечення якості вищої освіти старший науковий співробітник 0,5 Ворона Вікторія Олексіївна
24 Переглядів

Інститут вищої освіти НАПН України оголошує конкурс на посади:

– перший заступник директора (1,0)
– заступник директора з наукової роботи (1,0)

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють державною мовою та володіють англійською мовою, мають науковий ступінь доктора наук або доктора філософії (кандидата наук), стаж роботи на посадах наукових та (або) науково-педагогічних працівників не менше як 5 років, а також  високі моральні якості та організаторські здібності.
Строк подання заявдва місяці з дня опублікування оголошення.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:
– заяву про участь у конкурсі на ім’я директора Інституту НАПН України, в якій зазначається інформація про застосування або незастосування до претендента обмежень, установлених частиною третьою статті 9 Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”;
– особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3 х 4 сантиметри;
– автобіографію;
– копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання;
– довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, що видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1465 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 39, ст. 1656);
– довідку про наявність або відсутність судимості;
– інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;
– копію паспорта, засвідчену претендентом;
– копію трудової книжки;
– письмову згоду на обробку персональних даних;
– список наукових праць;
– характеристику з основного місця роботи.
Копії документів, що подаються претендентом (крім копії паспорта), повинні бути засвідчені за місцем роботи претендента або нотаріально.

 

– старший науковий співробітник (0,5) відділу забезпечення якості вищої освіти

Кваліфікаційні вимоги – науковий ступінь доктор наук або доктор філософії (кандидат наук), який має не менше 5 років досвіду, за останні 5 років не менше 7 публікацій та/або патентів, досконале володіння українською мовою та володіння англійською мовою);
Строк подання заяводин місяць з дня опублікування оголошення.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:
письмову заяву на ім’я керівника про участь у конкурсі, написану власноруч; копію документа, що посвідчує особу; заповнену особову картку (встановленого зразка); автобіографію; копію трудової книжки (за наявності); копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних); перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях; письмову згоду на обробку персональних даних; характеристику з основного місця роботи.

Копії документів, що подаються претендентом (крім копії паспорта), повинні бути засвідчені за місцем роботи претендента або нотаріально.
Документи подавати за адресою: 01014, м. Київ, вул. Бастіонна, 9, (кім.901).
Телефон для довідок: (044) 285-71-24, (093) 093-22-00.