×

Події

182 Переглядів

Квітень 2016 рокуApril 2016

6-7 квітня – Тренінг для координаторів Програми розвитку лідерського потенціалу України

15-16 квітня – IV Морозівські читання “Академічні свободи і автономія університетів”

18 квітня – Семінар для аспірантів, докторантів, здобувачів (початок – 11.00). Доповідь “Педагогічний експеримент як метод дослідження”, Ярошенко О.Г (завантажити).

18 квітня – Атестація аспірантів, докторантів і здобувачів )початок – 14.00)

18 квітня – Засідання Вченої ради (початок – 14.00)

19-26 квітня – Тренінги “Методологія розроблення стандартів вищої освіти” для представників НМК (спільно з МОН України, Британською Радою в Україні, Альянсом USETI, Національною командою з реформування вищої освіти) (за окремим графіком та цільовими запрошеннями)April 6-7, 2016. – Training for University Team Coordinators, Ukraine Leadership Development Programme

April 15-16, 2016. – IV Morozov’s readings “Academic freedoms and autonomy of universities”

April 18, 2016. – Academic and methodical seminar for students of doctoral and postdoctoral programmes of the Institute. Report “Pedagogical experiment as aresearch method”, speaker: Olha Yaroshenko, head of the Department of Integration of education and science, IHE NAPSU.

April 18, 2016. – Certification of students of postgraduate and postdoctoral programmes

April 18, 2016. – Session of the Academic board

April 19-26, 2016. – Training “Methodology of developing standards of higher education” for members of Academic and Methodic Committee (with Ministry of Education and Science of Ukraine, British Council in Ukraine, USETI Alliance, the National Team of Higher Education Reform Experts)

References:

Handouts (__), Methodic Guidelines on Development of Standards of Higher Education (__)

ESG; ISCED 2011; ISCED 2013

Law of Ukraine “On Higher Education”, National Qualification FrameworkFields of Study and List of Specialties

TUNINGQAA – UK;

National Glossary of higher Education, 2014

ECTS User’s Guide

Methodic Guidelines on Development of Study Programmes, 2015

Ju. Rashkevych: Presentation, Monograph

Video record of the Training on 26th April, 2016

181 Переглядів

Березень 2016 рокуMarch 2016

2-4 березня 2016 р. – Центр розвитку, Програма розвитку лідерського потенціалу університетів України

24 березня 2016 р. – Засідання спецради Д 26.456.01

25 березня 2016 р. – Загальні збори НАПН України

28 березня 2016 р. – Семінар журналу “Філософія освіти” – “Масова культура, освіта та індивідуальність”

28 березня 2016 р. – Дирекція

28 березня 22016 р. – Атестація аспірантів і докторантів

31 березня 2016 р. – Вчена рада ІнститутуMarch 2-4, 2016. – Development Centre, Ukraine Leadership Development Programme

March 24, 2016. – Session of the Academic board Д 26.456.01

March 25, 2016. – The General Assembly of the NAES of Ukraine

March 28, 2016. – Seminar of the Journal “Philosophy of Education” – “Mass culture, education and individuality”

March 28, 2016. – Directorate meeting

March 28, 2016. – Certification of students of postgraduate and postdoctoral programmes

March 31, 2016. – Session of the Academic board

193 Переглядів

Лютий 2016 рокуFebruary 2016

9-10 лютого – Міжнародний семінар “Запровадження та підтримка академічних стандартів у вищій освіті” (за підтримки Британської Ради в Україні)

25 лютого – Вчена рада Інституту (14.30); Збори колективу (15.30)

25-26 лютого – Засідання спеціалізованої Вченої ради Д 26.456.01

22 лютого (11:00) – Семінар для аспірантів, докторантів і здобувачів Інституту. Тема: “Економічні відносини у сфері вищої освіти: проблеми та основні шляхи їх розв’язання”. Доповідач: Ю. М. Вітренко,  к.е.н., доцент, завідувач відділу економіки вищої освіти Інституту.February 9-10, 2016. – International Seminar “Setting and Maintaining Academic Standards in Higher Education” (supported by British Council Ukraine)

February 25, 2016. – Session of the Academic board (14.30); the General Assembly of the personnel (15.30)

February 25-26, 2016. – Session of the Specialized academic board Д 26.456.01

190 Переглядів

Грудень 2015 рокуDecember 2015

8.12.2015 р. (11.00) – Семінар «Академічна англійська мова» (доповідачі – О. Боднарук, М. Дебич, О. Паламарчук)

11.12.2015 р. – Засідання Спецради К 26.053.11

14-17.12.2015 р. – Тренінг для експертів Програми розвитку лідерського потенціалу університетів України

17.12.2015 р. (10.00) – Засідання Президії НАПН України

17.12.2015 р. (14.00) – Засідання Дирекції Інституту

17.12.2015 р. (15.00) – Засідання Вченої ради Інституту

21.12.2015 р. (14.00) – Тренінг з розроблення стандартів вищої освіти (спільно з МОН України, за підтримки Британської Ради в Україні, для представників ВНЗ) (за цільовим запрошенням)

22.12.2015 р. (11.00; 14.00) – Засідання Спецради Д 26.456.02

23.12.2015 р. (11.00) – Засідання Спецради Д 26.456.02

24.12.2015 р. (12.00) – Збори трудового колективу Інституту

24.12.2015 р. (14.00) – Засідання  Вченої ради Інституту

28.12.2015 р. (11.00; 14.00) – Засідання Спецради Д 26.456.01

29.12.2015 р. (11.00; 14.00) – Засідання Спецради Д 26.456.01December 8, 2015 (11.00) – Seminar on Academic English (Speakers – Bodnaruk, O., Debych, M., Palamarchuk, O.)

December 11,  2015. – Session of the Specialized academic board К 26.053.11

December 14-17, 2015. – Training for Experts Training for Trainers of Ukraine Higher Education Leadership Development Programme

December 17, 2015. (10.00) – Session of the Presidium of the NAES of Ukraine

December 17, 2015. (14.00) – Directorate meeting.

December 17, 2015. (15.00) – Session of the Academic board

December 21, 2015. (14.00) – Training on Developing Standards in Higher Education (in cooperation with Ministry of Education and Science od Ukraine,  supported by British Council Ukraine, for representatives from HEIs)

December 22, 2015. (11.00; 14.00) – Session of the Specialized academic board Д 26.456.02

December 23, 2015. (11.00) – Session of the Specialized academic board Д 26.456.02

December 24, 2015. (14.00) – Session of the Academic board

December 28, 2015. (11.00; 14.00) – Session of the Specialized academic board Д 26.456.01

December 29, 2015. (11.00; 14.00) – Session of the Specialized academic board Д 26.456.01

164 Переглядів

Листопад 2015 року November 2015

2.11.2015 р. (15.00) – Дирекція, Конкурсна комісія

2.11.2015 р. (12.00-15.00) – Семінар “Розроблення освітніх програм підготовки докторів філософії” (спільно з Національним Еразмус+ офісом в Україні) (експерт – М. Винницький)

2-9.11.2015 р. – Кандидатські іспити (за окремим графіком)

3-4.11.2015 р. – Тренінг з діагностики лідерського потенціалу особистості (Проект Програми TEMPUS ELITE)

10.11.2015 р. – IV Міжнародна конференція “Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу”

12-13.11.2015 р. – Тренінг з діагностики лідерського потенціалу команди (Проект Програми TEMPUS ELITE)

13.11.2015 р. – Засідання Спецради К26.053.11

17.11.2015 р. (14.00) – Інформаційна зустріч Програми розвитку лідерського потенціалу університетів України (спільно з Британською Радою в Україні)

17-18.11.2015 р. – Засідання Спецради Д26.456.02

23.11.2015 р. (14.00) – Презентація монографії Л. Горбунової “Філософія трансформативної освіти для дорослих: університетські стратегії і практики” (інформаційний листок)

24.11.2015 р. (11.00-12.30) – семінар “Докторська підготовка в американських університетах” (мова спілкування – англійська) (інформаційний листок)

25.11.2015 р. (12.00) – Експертний круглий стіл з економіки вищої освіти

30.11.2015 р. (11.00) – Науково-методичний семінар для аспірантів, докторантів, здобувачів Інституту

30.11.2015 р. (14.00) – Засідання Вченої ради ІнститутуNovember 2, 2015. (15.00) – Directorate meeting. Сompetitive commission

November 2, 2015. (12.00-15.00) – Seminar «Development of Doctor of Philosophy programmes»(in collaboration with National Erasmus+ Office in Ukraine) (expert – M. Vynnytskyi)

November 2-9, 2015. – Qualifyingexaminations for the Candidate degree (according to the separate schedule)

November 3-4, 2015. – Training on Diagnostics of Leadership potential of a Person(Programme TEMPUS  TEMPUS Project “Education for Leadership, Intelligence and Talent Encouraging” (ELITE)

November 10, 2015. – IV International Academic-Practical Conference «European Integration of Higher Education of Ukraine in the Context of Bologna Process»

November 12-13, 2015.– Training on Diagnostics of Leadership potential of aTeam(Programme TEMPUS TEMPUS Project “Education for Leadership, Intelligence and Talent Encouraging” (ELITE)

November 13,2015. – Session of the Specialized academic board К26.053.11

November 17, 2015. (14.00) – Informational meeting in the framework of  Ukraine Higher Education Leadership Development Programme(in collaboration with British Council in Ukraine)

November 17-18, 2015. – Session of the Specialized academic board Д26.456.02

November 23, 2015. (14.00) – Preentation of the L. Horbunova’s Monograph “Philosophy of the transformative adult education: university strategies and practices”

November 25, 2015. (12.00) – Expert round-table on Economics in Higher Education

November 30, 2015. (11.00) – Academic and methodical seminar for students of doctoral and postdoctoral programs, Ph.D. Seekers of the Institute

November 302015. (14.00) – Session of the Academic board

209 Переглядів

Конференції 2015 рокуConferences of 2015

17-19 червня 2015 р. – Міжнародна науково-практична конференція “Правове забезпечення реформ освіти в Україні” (презентації: 134567) (м. Київ)

27-28 вересня 2015 р. – XIV Міжнародна науково-практична конференція “Освіта і доля нації” (м. Харків)

2 жовтня 2015 р. – V Міжнародна науково-практична конфренція “Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти України

7 жовтня 2015 р. – І Міжнародна науково-практична конференція “Інтеграція вищої освіти і науки” (матеріали конференції) (м. Київ)

14-15 жовтня 2015 р. – Міжнародна науково-практична конференція “Сучасна вища освіта: реалії, проблеми, перспективи” (м. Кременчуг)

10 листопада 2015 р. – IV Міжнародна науково-практична конференція “Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу” (сайт конференції,програма) (м. Київ)

УВАГА! ІІ Міжнародна науково-практична конференція конференція “Університет і лідерство” (сайт конференції) – відбудеться у квітні-травні 2016 р. 

June 17-19, 2015. – International Academic-Practical Conference «Legal Provision of Education in Ukraine»

October 2, 2015. – V International Academic-Practical Conference «Effectiveness of organizational and economic mechanism of innovative development of higher education of Ukraine»

October 7, 2015. – І International Academic-Practical Conference «Integration of Higher Educationand Science»

October 14-15, 2015. – International Academic-Practical Conference «Contemporary Higher Educationrealiaissuesprospects»

October 2015. (The date will be specified later) – XIV International Academic-Practical Conference «Education and Fate of the Nation»

November 102015. – IV International Academic-Practical Conference «European Integration of Higher Education of Ukraine in the Context of Bologna Process»

ІІ International Academic-Practical Conference «University and Leadership» – April – May 2016

199 Переглядів

Жовтень 2015 рокуOctober 2015

1 жовтня 2015 р. – Дирекція

1 жовтня 2015 р. – Засідання Вченої ради Інституту

2 жовтня 2015 р. – V Міжнародна науково-практична конференція “Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти України”

7 жовтня 2015 р. – І Міжнародна науково-практична конференція “Інтеграція вищої освіти і науки”

9 жовтня 2015 р. – Презентація посібників для вивчення англійської мови видавництва “Express Publishing”

12 жовтня 2015 р. – Атестація аспірантів і докторантів

15 жовтня 2015 р.  – Засідання спецради Д 26.456.02

19 жовтня 2015 р.  – Засідання спецради Д 26.456.01

20-21 жовтня 2015 р. – Міжнародний круглий стіл із забезпечення якості вищої освіти (Національний Еразмус+ офіс в Україні) (реєстрація)

26 жовтня 2015 р.  – Семінар для аспірантів, докторантів і здобувачів

26 жовтня 2015 р. – Засідання Вченої ради ІнститутуOctober 1, 2015.Directorate meeting 

October 1, 2015. Session of the Academic board 

October 2, 2015. – V International Academic-Practical Conference «Effectiveness of organizational and economic mechanism of innovative development of higher education of Ukraine» 

October 7, 2015. – І International Academic-Practical Conference «Integration of Higher Education and Science» 

October 9, 2015. – Methodical seminar-presentation of new training and teaching materials for teaching English by publishing house «Express Publishing». The Seminar is organized on the initiative of the Greek Embassy in Ukraine and the Embassy of Ukraine in Greece, with the assistance of the Verkhovna Rada Committee for Science and Education and the Ministry of Educationand Science of Ukraine.

October 12, 2015. – Certification of students of postgraduate and postdoctoral programmes 

October 15, 2015. – Session of the Specialized academic board Д 26.456.02 

October 19, 2015. – Session of the Specialized academic board Д 26.456.01 

October 20-21, 2015. – Round table on Development Quality Assurance system in Ukraine in line with Bologna Process organised by National Erasmus+ Office in Ukraine.

October 26, 2015. – Seminarforstudentsof doctoral and postdoctoral programs, Ph.D. Seekers of the Institute. 

October 26, 2015. Session of the Academic board

177 Переглядів

Вересень 2015 рокуSeptember 2015

16 вересня 2015 р. (11.00; 14.00) Засідання спецради Д 26.456.02 (сайт)

18 вересня 2015 р. (11.00) Засідання спецради К 26.053.11 (сайт)

22 вересня 2015 р. (11.00) Семінар для аспірантів, докторантів і здобувачів Інституту. Зал Вченої ради Інституту вищої освіти НАПН України. Тема: “Вища освіта України: стан і перспективи”. Доповідач: В.В. Ковтунець, к.екон.н., доцент, заступник директора Інституту вищої освіти.

28 вересня 2015 р. (11.00; 14.00) Засідання спецради Д 26.456.01 (сайт)

29 вересня 2015 р. (11.00; 14.00) Засідання спецради Д 26.456.01 (сайт)

September 16, 2015. (11.00; 14.00) Session of the Specialized academic board Д 26.456.02

September 18, 2015. (11.00) Session of the Specialized academic board К 26.053.11

September 22, 2015. (11.00) Seminar for students of doctoral and postdoctoral programs, Ph.D. Seekers of the Institute.

The Academic Council Hall of the Institute.

Topic: «Higher Education I Ukraine: state and prospects».

Speaker: V. Kovtunets, Candidate of Sciences (Ph.D.) in Math, Associate Professor, Deputy Director of the Institute.

September 282015. (11.00; 14.00) Session of the Specialized academic board Д 26.456.01

September 29 , 2015. (11.00; 14.00) Session of the Specialized academic board Д 26.456.01

204 Переглядів

Червень 2015 р.

Події червня 2015 р.:

2-4 червня 2015 р. – Звітна наукова конференція “Наука і вища освіта

(інформаційне повідомленнявимоги до статей, програма).

5-15 червня 2015 р. – Вступні іспити в аспірантуру

15 червня 2015 р. – Приймальна комісія (12.00)

15 червня 2015 р. – Засідання Вченої ради (14.00)

17-19 червня 2015 р. – Міжнародна науково-практична конференція “Правове забезпечення освітніх реформ в Україні

24 червня 2015 р. – Засідання Спеціалізованої вченої ради Д26.456.01 (14.00)

25 червня 2015 р. – Засідання Спеціалізованої вченої ради Д26.456.02 (11.00; 14.00)

26 червня 2015 р. – Засідання Спеціалізованої вченої ради Д26.456.02 (11.00; 14.00)

30 червня 2015 р. – Тренінг для експертів Проекту Програми TEMPUS “ELITE

180 Переглядів

Травень 2015 р.

Події травня 2015 р.:

5-25 травня 2015 р. – Прийом документів до вступу в докторантуруаспірантуру

13 травня 2015 р. – Засідання Спеціалізованої вченої ради Д26.456.02 (11.00; 14.00)

13-18 травня 2015 р. – Кандидатські іспити (за графіком)

14 травня 2015 р. – Щорічний міський науково-методичний семінар для молодих учених (у рамках Фестивалю науки). Тема “Обговорення проекту Стратегії реформування вищої освіти в Україні  до 2020 року” (початок о 11.00)

21 травня 2015 р. – Президія НАПН України

25 травня 2015 р. – Дирекція (14.00)

27 травня 2015 р. – Засідання приймальної комісії (14.00)

28 травня 2015 р.  Засідання Спеціалізованої вченої ради К.26.053.11 (11.00).

28 травня 2015 р. – Колегія МОН України. Розгляд питання “Про створення системи забезпечення якості вищої освіти в Україні

28-29 травня 2015 р. – Міжнародна конференція “Реформа вищої освіти в Україні: критичні питання у сфері законодавчих та інституційних трансформацій” (сайт конференції)