×
611 Переглядів

Слюсаренко Олена

Перший заступник директора
Інституту вищої освіти НАПН України

Email: o.slyusarenko@ihed.org.ua

Науковий ступінь Доктор педагогічних наук (ДД № 005263)
Вчене звання Старший науковий співробітник зі спеціальності філософія освіти (АС № 007860)
Основні професійні здобутки Автор і співавтор понад 150 наукових і науково-методичних праць, у тому числі дев’яти монографій, підручника, енциклопедичних словників, концепції, статей тощо.

Член експертної групи з оцінювання ефективності діяльності наукових установ за науковим напрямом соціогуманітарних наук (наказ МОН України від 19.04.2019 № 524)

Експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (11 – Освітні, педагогічні науки, 281 – Публічне управління та адміністрування)

Член редакційної колегії міжнародного наукового журналу «Університети і лідерство» (категорія «Б», Галузь знань – 01 Освіта / Педагогіка, Спеціальність – 011 Освітні, педагогічні науки).

Член спеціалізованої вченої ради Інституту вищої освіти НАПН України Д 26.456.02 (13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти)

Учасник міжнародних проєктів:

 Професійні здобутки та досягнення у розвитку вищої освіти України відзначені на національному рівні:

  • Медаль НАПН України «Леся Українка» (2020 р.);
  • Почесна Грамота НАПН України ( 2019 р.);
  • Медаль НАПН України «К.Д. Ушинський» (2017 р. );
  • Грамота Верховної Ради України (2012 р.);
  • Подяка Прем’єр-Міністра України (2010 р.);
  • Грамота АПН України (2009 р.).
Стажування за кордоном Лютий 2018 р.
Advance HE
City, University of London
Велика Британія
Досвід викладання в університетах України та за кордоном
  • Викладач НД за освітньо-науковою програмою з підготовки докторів філософії «Політика та лідерство у вищій освіті», Інститут вищої освіти НАПН України (з 2016 р.);
  • Доцент кафедри управління навчальним закладом, Київський університет імені Бориса Грінченка (2008-2014 рр.);
  • Доцент кафедри управління освітою, Національна академія державного управління при Президентові України (2011-2017 рр.).
Основні наукові публікації  Слюсаренко О. М. Розвиток найвищого університетського потенціалув умовах глобалізації : монографія. К. : Пріоритети, 2015. 384 с.

Slyusarenko O., Talanova Zh., Debych M., Levkulych V., Shchegliuk D.  Personal Development as a Key Criterion for Higher Education Quality. Wisdom. 2022. Special Issue 3(4). DOI:https://doi.org/10.24234/wisdom.v4i3.894

Політика та механізми забезпечення ефективності освітньої діяльності в університетах України в контексті євроінтеграції та в умовах воєнного стану і післявоєнного відновлення країни: монографія / О. Бородієнко, Ю. Вітренко, О. Воробйова, В. Ворона, М. Дебич, О. Кущенко, О. Паламарчук, О. Слюсаренко, Ж. Таланова, В. Ткаченко; за ред. Ж. Таланової. Київ: Інститут вищої освіти НАПН України, 2023. 152 с. https://ihed.org.ua/wp-content/uploads/2024/02/diyalnist-univ_mon_2023-152p.pdf

Слюсаренко О. Вимірювання якості освітньої діяльності університетів: український досвід. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: «педагогічні науки», № 2, 2022. С. 12-20. https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/issue/view/337 DOI: https://doi.org/10.31651/2524-2660-2022-2

Tryma K., Slyusarenko O., Shuplat A., Dubrova O., Popova Yu. Social Responsibility of Higher Education Influenced by the Development of Digital Technologies and Industry 4.0. International Journal of Computer Science and Network Security. 2022. Vol. 22, No. 9, 521-526. Retrieved from http://search.ijcsns.org/02_search/02_search_03.php?number=202209067 DOI: 10.22937/IJCSNS.2022.22.9.67

Slyusarenko O. Academic Ranking – Prerequisite for Implementing Quality Management System in Higher Education Institutions. Scientific journal. Innovative Solutions in Modern Science. New-York, № 6 (42), 2020. https://doi.org/10.26886/2414-634X.6(42)2020.3

Lugovyy V., Slyusarenko O. Missions and mottos of higher education institutions of the world-class. Edukacja Miedzykulturowa, nr 4, 2015. Р. 100–117. https://us.edu.pl/…

Слюсаренко О. Цінності закладів вищої освіти світового класу. The Caucasus: Economical and Social Analysis Journal of Southern Caucasus. Referred Journal / Volume 08 Issue 02. April-June 2015. Tbilisi, Georgia. – P. 10–16.

Слюсаренко О.М. Діяльність органів державної влади з професійного вдосконалення й кар’єрного розвитку державних службовців (світовий досвід і його застосування в Україні): Автореф. дис. … канд. наук. з держ. упр. 25.00.03 / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Презид. України [Рукопис]. – Д., 2007. – 20 с.