×
82 Переглядів

Слободянюк Олена

Завідувач відділу
науково-організаційної та кадрової роботи
Інституту вищої освіти НАПН України

Email: o.slobodianuk@ihed.org.ua

Науковий ступінь Кандидат педагогічний наук (диплом ДК № 043502)
Основні професійні здобутки Захист кандидатської дисертації на тему: «Формування професійно-етичної компетентності майбутніх менеджерів економічного профілю у процесі вивчення суспільно-гуманітарних дисциплін».

Автор понад 50 наукових і методичних публікацій

Досвід викладання у закладах вищої освіти – 21 рік

Навчання в докторантурі та підготовка докторської дисертації на тему: «Політика і механізми забезпечення академічної доброчесності у вищій освіті України»

Учасник міжнародного проєкту «Програма розвитку лідерського потенціалу університетів України» (2018-2019 рр.),

Учасник міжнародного проєкту «Посилення викладання та навчання як стратегічна мета розвитку освіти» (2019 р.),

Учасник міжнародного проєкту «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти» (2019-2022 р.).

Міжнародне стажування «Академічна доброчесність: виклики сучасності» (Варшава, 2019 р.)

Досвід викладання в університетах України та за кордоном  2001р. ‒ 2022 р.

Вінницький національний технічний університет

Основні наукові публікації  Слободянюк О. М. Політика академічної доброчесності як фактор інституційного розвитку університетів (досвід США). 2021. Інноваційна педагогіка. Вип. 31. Т.2. С. 131‒135. DOI

Слободянюк О. М. Демократизація управління університетської діяльності як фактор підтримки політики академічної доброчесності: матеріали ІІ Міжнародної дистанційної науково-практичної конференції Scientific researches and methods of their carrying out:world experience and domestic realities, 7 August, 2021. №7. Р. 223‒232. DOI

Слободянюк О. М. Академічна доброчесність у вищій освіті України: особливості впровадження та тенденції розвитку / Педагогіка ХХІ століття: сучасний стан та тенденції розвитку: колективна монографія у 2-ох ч. Ч. І. Львів-Торунь: Ліга-Прес, 2021. 504 с. ‒ С. 388‒414. DOI

Система забезпечення академічної доброчесності в університетах Великої Британії : від розроблення політики до практики втілення. Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 40, том 3, 2021. С. 193‒198. DOI

Слободянюк О. М. Забезпечення дотримання принципів академічної доброчесності у контексті Болонського процесу. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. 2019. Вип. 65. С.130‒134. DOI

Слободянюк О. М. Стан дослідження проблеми забезпечення академічної доброчесності у вищій освіті України. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. 2019. Вип. 70. С. 236‒240. DOI