×
181 Переглядів

Луговий Володимир

Перший віце-президент НАПН України,
головний науковий співробітник відділу
дослідницької діяльності університетів
Інституту вищої освіти НАПН України

Email: v.lugovyy@ihed.org.ua

Науковий ступінь Доктор педагогічних наук (ДН № 001772 від 19 квітня 1995 р.)
Вчене звання Професор (АР № 000590 від 20 червня 1996 р.)
Інші звання Дійсний член (академік) НАПН України (обраний 11 квітня 2003 р.)
Основні професійні здобутки 1988-1992 рр. – Заступник Міністра народної освіти України з питань підготовки кадрів освітньої сфери, розвитку педагогічної освіти і науки (розробник навчальних планів педагогічних спеціальностей нового покоління, концепції інформатизації освіти, першого національного закону «Про освіту»)

1995-2006 рр. – Ректор Національної академії державного управління при Президентові України (теоретико-методологічне обґрунтування та практична реалізація в Україні освітньої і наукової галузей з державного управління)

Починаючи з 1992 р. сформував наукову школу із закономірностей організації та розвитку освіти та науки, підготував 10 докторів наук і 12 кандидатів наук.

Керівник і виконавець наукових досліджень з проблем вищої освіти:
2018-2020 рр.: Механізми оцінювання якості вищої освіти в умовах євроінтеграції
2016-2017 рр.: Світоглядні пріоритети гуманізації вищої освіти
2013-2015 рр.: Автономія та врядування у вищій освіті

Член спеціалізованої вченої ради Д.26.456.02 в Інституті вищої освіти НАПН України

Член редакційних колегій / наукових рад періодичних наукових видань:
Міжнародного наукового журналу «Університети і лідерство»
Наукового часопису «Філософія освіти»
Вісника НАПН України
Scientific journal “Education: Modern Discourses
Edukacja Międzykulturowa

Член Національної команди експертів з реформування вищої освіти (з 2009 р.)

З 2018 р. голова міжнародної Конкурсної комісії з обрання членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

Досвід члена Державної акредитаційної комісії (1996-2008 рр.), ради Державного фонду фундаментальних досліджень (2010-2015 рр.), позаштатного консультанта Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти (2013-2019 рр.).

Активний учасник розроблення проектів законів України «Про освіту» (1991, 2017 рр.), «Про вищу освіту» (2014 р.), «Про наукову і науково-технічну діяльність» (2015 р.), Національної рамки кваліфікацій (2011 р.), інших актів освітньо-наукового законодавства.

З 2010 р. Голова спеціалізованої секції з наукових досягнень в галузі освіти Комітету з Державної премії України в галузі освіти

Упродовж 1970-2020 рр. досвід стажування, навчання, співпраці у 24 університетах світового класу Північної Америки і Європи, 6 університетах субсвітового класу Канади, Іспанії та Фінляндії, 40 інших закладах вищої освіти 22 країн, понад 100 університетах, академіях, інститутах України.

Основні наукові публікації Луговий В. І. Педагогічна освіта в Україні: структура, функціонування, тенденції розвитку: монографія. Київ: МАУП, 1994. 196 с.

Луговий В. І. Управління освітою: навч. посіб. Київ: УАДУ, 1997. 302 с.

Луговий В. І. Десять років становлення (досвід досліджень, розробок і впроваджень у сфері державного управління). Київ: НАДУ, 2005. 355 с.

Автономія та врядування у вищій освіті: монографія / О. Воробйова та ін. Київ: ІВО НАПН України, 2015. 192 с.

Світоглядні пріоритети гуманізації вищої освіти: монографія / О. Воробйова та ін.; за ред. В. Лугового, Ж. Таланової. Київ: ІВО НАПН України, 2017. 229 с.

Аналіз провідного вітчизняного та зарубіжного досвіду щодо оцінювання якості вищої освіти в умовах євроінтеграції: аналіт. матер. Ч. ІІ (препринт) / О. Воробйова та ін.; за ред. В. Лугового, Ж. Таланової. Київ: ІВО НАПН України, 2019. 150 с.

Теоретико-методологічні засади інформатизації освіти та практична реалізація інформаційно-комунікаційних технологій в освітній сфері України: монографія / В. Ю. Биков та ін.; наук. ред.: В. Ю. Биков, С. Г. Литвинова, В. І. Луговий. Київ: Компринт, 2019. 214 с.