×
684 Переглядів

Драч Ірина

Директор Інституту вищої освіти НАПН України

Email: i.drach@ihed.org.ua

Науковий ступінь Доктор педагогічних наук (ДД № 003204 від 03.04.2014 р.)
Вчене звання Професор (АП № 004483 від 23.12.2022 р.)
Основні професійні здобутки Основні професійні здобутки

Співавтор 5 колективних монографій, автор понад 160 наукових праць, опублікованих у періодичних виданнях та наукових збірниках в Україні та за кордоном

Під науковим керівництвом захищено сім дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук та ступеня доктора філософії з галузі знань «Освіта/Педагогіка» за спеціальністю «Освітні, педагогічні науки».

Заступник голови спеціалізованої вченої ради Д.26.456.02 Інституту вищої освіти НАПН України (2017-2021)

Член редакційної колегії Міжнародного журналу «Університет і лідерство» (з 2016 р.)

Заступник головного редактора електронного фахового видання «Теорія і методика управління освітою» (2009-2011 рр.)

Член експертної групи з оцінювання ефективності діяльності наукових установ за науковим напрямом соціогуманітарних наук (наказ МОН України від 19.04.2019 № 524)

Експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (11 – Освітні, педагогічні науки, 73 – Менеджмент)

Учасник міжнародних проєктів:

Викладач модулів «Методологія освітніх досліджень», «Організація наукових досліджень», «Дослідницьке лідерство», «Інтеграція наукових досліджень в освітній процес», «Командне лідерство», «Тенденції розвитку Європейського простору вищої освіти» освітньо-наукових програм «Політика і лідерство у вищій освіті» та «Викладання і навчання у вищій освіті» Інституту вищої освіти НАПН України

Стажування за кордоном Лютий 2018 р.
Advance HE
City, University of London
Велика Британія
Основні наукові публікації  1. Драч І. І. Управління формуванням професійної компетентності магістрантів педагогіки вищої школи: теоретико-методичні засади : монографія / І. І. Драч. – К. : Дорадо-Друк, 2013. – 456 с.

2. Драч І.І. Теоретичні і методичні засади управління підготовкою фахівців з педагогіки вищої школи на основі компетентнісного підходу в межах європейської кредитно-трансферної системи організації навчального процесу : моногр. / З. В. Рябова, І. І.Драч, Н. О. Приходькіна [та ін.]. – К.: Альфа-Реклама, 2014.

3. Драч І.І. Наукові основи компетентнісно орієнтованого управління професійною підготовкою майбутніх фахівців. Компетентнісно зорієнтована освіта: якісні виміри : моногр. / редкол. : Огнев’юк В. О., Хоружа Л. Л., Сисоєва С. О., Чернуха Н. М., Тереньєва Н. О. – К.: 2015.

4. Драч І.І. Управління науковою роботою в університеті на засадах лідерства. Розвиток інституційного потенціалу університетів у контексті глобального лідерства: монографія / Авторський колектив: Є. Балджи, І. Драч, С. Калашнікова, О. Коваленко, С. Курбатов, Н. Невмержицька, О. Паламарчук, В. Рябченко, Л. Червона; за заг. ред. С. Калашнікової. – Київ: Інститут вищої освіти НАПН України, 2017.

5. Управління дослідницькою діяльністю в системі університетського врядування. Механізми реалізації ефективного врядування в університетах України в умовах євроінтеграції: Колективна монографія / Авторський колектив: І. Драч, С. Калашнікова, О. Паламарчук, В. Рябченко, Л. Червона; за заг. ред. С. Калашнікової. – Київ: Інститут вищої освіти НАПН України, 2020.

6. Драч І., Литвинова С. Дослідницьке врядування в сучасному університеті в умовах відкритої науки. Інформаційні технології і засоби навчання. 2020. Том 80. № 6. C. 326-345.

7. Драч І., Литвинова С., Скорнякова О. Формування конкурентоспроможності майбутніх ІТ-фахівців в умовах інформаційно-освітнього середовища технічних коледжів. Інформаційні технології і засоби навчання. 2021. Том 83, № 3.

8. Borodienko O., Drach I. Petroye O. Іnnovations in management as a prerequisite for the development of competitiveness of the Ukrainian economy during the post-war period. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики. (Financial and credit activity: problems of theory and practice). Том 3 (44), 2022, с.200-207.

9. Драч І., Литвинова С., Слободянюк О. Аналіз досвіду реалізації інституційних політик щодо Відкритої науки в європейських університетах. Інформаційні технології і засоби навчання. 2022. Том 90, № 4. С. 173-190.