×
387 Переглядів

Регейло Ірина

Головний науковий співробітник
Відділу дослідницької діяльності університетів
Інституту вищої освіти НАПН України

Email: i.regeylo@ihed.org.ua

Науковий ступінь Доктор педагогічних наук, диплом ДД № 004464
Вчене звання Старший науковий співробітник, атестат АС № 001024
Основні професійні здобутки Автор і співавтор понад 190 наукових і навчально-методичних праць, з-поміж них 5 монографій, 4 навчальних посібники, методичні рекомендації.
Член спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук Інституту вищої освіти НАПН України.
Відповідальний редактор Вісника НАПН України
Член редакційної ради наукового періодичного видання НАПН України «Education: Modern Discourses»
Наукові інтереси:
– нормативно-правове та організаційне забезпечення дослідницької діяльності;
– оцінювання наукової діяльності закладів  вищої освіти та наукових установ;
– цифровізація наукової діяльності.Нагороди:
Заслужений діяч науки і техніки України
Грамота Верховної Ради України
Почесна грамота Кабінету Міністрів України
Нагрудний знак Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України»
Медалі НАПН України «Ушинський К.Д.» , «Леся Українка»
Грамоти і почесні грамоти НАПН України.
Основні наукові публікації Регейло І., Петроє О. Аналіз провідного вітчизняного та зарубіжного досвіду щодо підвищення відповідальності дослідницької діяльності університетів у контексті імплементації концепції «Відкрита наука» та повоєнного відновлення України як сильної європейської країни. Аналіз провідного вітчизняного та зарубіжного досвіду з підвищення дослідницької спроможності університетів України в умовах війни та повоєнного відновлення у контексті імплементації концепції «Відкрита наука»: препринт (аналітичні матеріали) / В. Луговий, І. Драч, О. Петроє, В. Зінченко, Ю. Мєлков, І. Жиляєв, І. Регейло, В. Камишин, Н.Базелюк; за ред. В. Лугового, О. Петроє. Київ : Інститут вищої освіти НАПН України, 2022. 147 с. DOI

Кремень, В. Г., Луговий, В. І., Топузов, О. М., Сисоєва, С. О., Максименко, С. Д., Ляшенко, О. І., Ничкало, Н. Г., Саух, П. Ю., & Регейло І.Ю. НАПН України — сьогодні. Національна академія педагогічних наук України: 1992-2022 рр.: монографія / за заг. ред. В.Г. Кременя. Київ : Педагогічна думка, 2022. 424 с. DOI

Research performance evaluation of universities of social sciences and humanities: international and national dimension. Drogi i bezdroża edukacji w okresie pandemii COVID-19 = Pathways and Roadsless of Education during the COVID-19 Pandemic : monografia wieloautorska (S. 351–364) / pod redakcją naukową R. Bery, S. Byry, N. Nyczkało. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Lublin, 2022. https://www.umcs.pl/pl/publikacje,24223.htm

Луговий, В. І., Топузов, О. М., Сисоєва, С. О., Максименко, С. Д., Ляшенко, О. І., Ничкало, Н. Г., Саух, П. Ю., & Регейло І.Ю. Науковий і методичний супровід – базова умова модернізації освіти. Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні (До 30-річчя незалежності України): монографія / за заг. ред. В.Г. Кременя. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2021. -384 с. DOI

Кремень В.Г., Луговий В.І., Регейло І.Ю., Базелюк Н.В., Базелюк О.В. Відкритість, цифровізація й оцінювання в науці: загальне і особливе для соціогуманітарного знання. Інформаційні технології і засоби навчання, 80(6), (2020). С. 243-266. DOI

Регейло І.Ю. Теоретичні основи і технологія професійного розвитку науково-педагогічних працівників університетів в умовах інтеграції вищої освіти і науки: монографія / О.Г. Ярошенко, О.В. Жабенко, Ю.А. Скиба, Н.О.Дівінська, І.Ю. Регейло, Г.П.Чорнойван; за ред. О.Г. Ярошенко. – Київ : Прінтеко, 2020.– 439 с. (електронне видання)

Регейло І.Ю., Луговий В.І., Базелюк Н.В., Базелюк О.В. Глобальна цифровізація освітньо-наукового простору і виклики модернізації наукової періодики НАПН України. Інформаційні технології і засоби навчання. 2019. Том 73, №5. С.264-283. DOI

Регейло І.Ю. Інституційні та професійні цінності академічного персоналу університетів США. Міжнародний науковий журнал «Університети і лідерство». 2 (8), 2019. International Scientific Journal of Universities and Leadership. 2019. С. 63-77. DOI

Регейло І.Ю. Фундаментальні цінності Європейського простору вищої освіти (2010 – 2018 рр.): пріоритетні орієнтири діяльності науково-педагогічних працівників. Педагогічний процес: теорія і практика, 2018. № 4 (63). С.7-17. DOI

Reheilo І. The System of Universities’ Academic Staff Values: Methodological Aspect. Education: Modern Discourses. 2018. № 1. Р. 89–105. DOI: 10.32405 / 2617-3107-2018-1-9. DOI

Регейло І.Ю. Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в Україні у ХХ –  початку ХХІ століття : монографія.  Київ: Освіта України, 2014.  704 с.