Рекомендовані джерела

МОНОГРАФІЇ ТА ЗБІРКИ

Особистість студента і соціокультурне середовище університету в суспільному контексті. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. 2 червня 2017 р., м. Київ: Вступне слово В.І. Рябченка. – Київ, 2017. – 153 с. (завантажити)


Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні / Нац. акад. пед. наук України ; [редкол.: В. Г. Кремень (голова), В. І. Луговий (заст. голови), А. М. Гуржій (заст. голови), О. Я. Савченко (заст. голови)] ; за заг. ред. В. Г. Кременя. — Київ : Педагогічна думка, 2016. — 448 с. — Бібліогр.: с. 21. — (До 25-річчя незалежності України). (завантажити)


Вища школа України в загальноцивілізаційному контексті: соціально-філософський аналіз з позицій світоглядно-компетентнісного підходу: монографія / Рябченко В.І. — К. : Фітосоціоцентр, 2015. – 674 с. (завантажити)


Дослідження якості конкурсного відбору студентів вищих навчальних закладів за результатами зовнішнього незалежного оцінювання: аналітичні матеріали / За редакцією В. В. Ковтунця і С. А. Ракова. – К.: Нора‐Друк, 2015. – 160 с. (завантажити)


Інтеграція вищої освіти і науки. Тематичний випуск часопису "ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ" № 3, додаток 1. – Київ, 2015. – 300 с. (завантажити)


Академічна чесність як основа сталого розвитку університету / Міжнарод. благод. Фонд “Міжнарод. фонд. дослідж. освіт. політики”; за заг. ред. Т. В. Фінікова, А. Є. Артюхова – К.; Таксон, 2016. – 234 с. (завантажити)


Європейська інтеграція вищої освіти України у контексті Болонського процесу. Тематичний випуск часопису "ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ" № 3, додаток 2. – Київ, 2015. – 281 с. (завантажити)


Вища освіта України: стан та проблеми. Укладачі: І.Б. Жиляєв, В.В. Ковтунець; М.В. Сьомкін. - К.: Науково-дослідний інститут інформатики і права Національної академії правових наук України, Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, 2015. - 96 с. (завантажити)


Феномен університету в контексті часових та просторових викликів: монографія / С. В. Курбатов. — Суми : Університетська книга, 2014.-262 с. (завантажити


Філософія трансформативної освіти для дорослих: університетські стратегії і практики: монографія / Л.С. Горбунова Суми: Університетська книга, 2015. - 709 с. (завантажити)


Розвиток найвищого університетського потенціалу в умовах глобалізації: монографія / О.М. Слюсаренко. – К.: Пріоритети, 2015. – 384 с. (завантажити)


Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні: інформаційно-аналітичний огляд.
Укладачі: Добко Т., Золотарьова І., Калашнікова С., Ковтунець В., Курбатов С., Линьова І., Луговий В., Прохор І., Рашкевич Ю., Сікорська І., Таланова Ж., Фініков Т., Шаров С.; за заг. ред. С. Калашнікової та В. Лугового. – Київ : ДП «НВЦ «Пріоритети», 2015. – 84 с. (завантажити)


Національний освітній глосарій: вища освіта / 2-е вид., перероб. і доп.

Укладачі: В. М. Захарченко, С. А. Калашнікова, В. І. Луговий, А. В. Ставицький, Ю. М. Рашкевич, Ж. В. Таланова / За ред. В. Г. Кременя. – К. : ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2014. – 100 с. (завантажити)


Розроблення освітніх програм. Методичні рекомендації/ Авт.: В.М. Захарченко, В.І. Луговий, Ю.М. Рашкевич, Ж.В. Таланова / За ред. В.Г. Кременя. – К. : ДП «НВЦ «Пріоритети», 2014. – 120 с. (завантажити) 


Концептуально-методологічні основи проектування методів і засобів діагностики освітніх результатів у вищих навчальних закладах: / За заг. ред. В. І. Лугового, О. Г. Ярошенко, 2014. – 234 с.:монографія


Національний освітній глосарій 2011: вища освіта (завантажити)


Європейська інтеграція вищої освіти України у контекті Болонського процесу (Том 1 2012)

Європейська інтеграція вищої освіти України у контекті Болонського процесу (Том 2 2012)


 

ПОСІБНИКИ

Університетська соціальна відповідальність у контексті університетського лідерства: навчальний посібник / О. Оржель. – К.: ДП «НВЦ «Пріоритети», 2017. – 40 с.

Роль викладача-лідера у сучасному університеті : навчальний посібник/ А. Ставицький. – К.: ДП «НВЦ «Пріоритети», 2016. – 40 с.

Дослідницьке лідерство в сучасному університеті: навчальний посібник / І. Драч, В. Муромець,
Г. Чорнойван. – К. : ДП «НВЦ «Пріоритети», 2017 – 40 стор.

Інтернаціоналізація як інструмент розвитку лідерського потенціалу університету: навчальний
посібник / І. Степаненко, М. Дебич. – К. : ДП «НВЦ «Пріоритети», 2017. – 44 с.

Розвиток лідерського потенціалу сучасного університету: основи та інструменти: Навчальний посібник / С. Калашнікова. – К. : ДП «НВЦ «Пріоритети», 2016. – 44 с.

Підготовка та розвиток молодих дослідників в університеті на основі парадигми лідерства:
навчальний посібник / Линьова І. О. – К. : ДП «НВЦ «Пріоритети», 2016. – 40 с.

Рейтинги як інструмент розвитку лідерського потенціалу університетів: навчальний посібник / С. В. Курбатов ; за заг. ред. С. А. Калашнікової. – К. : ДП «НВЦ «Пріоритети», 2016. – 40 с.

Формування командного лідерства в університеті: навчальний посібник / І. Прохор. – К. : ДП «НВЦ «Пріоритети», 2016. – 40 с.

Розвиток індивідуального лідерства в університеті: навчальний посібник / О. Боднарук. – К. : ДП «НВЦ «Пріоритети», 2016. – 40 с.

Викладання в університеті на засадах лідерства: навчальний посібник / О. Паламарчук. – К. : ДП «НВЦ «Пріоритети», 2016. – 40 с.

 

СТАТТІ

 • Калашнікова С.А. Забезпечення якості вищої освіти: модель Фінляндії (публ.)
 • Калашнікова С.А. Європейська політика модернізації вищої освіти: ключові орієнтири (публ.)
 • Калашнікова С.А. Організаційний розвиток вищого навчального закладу та його значення у розбудові лідерського потенціалу університетів (публ.)
 • Sintschenko V. (2017) Globale Weltbild der Moderne auf dem Weg zu einem neuen Bewußtsein. – S. 126-140.(publ.)
 • Zinchenko V. (2017) Management of Human Capital as a basis for the prospects of democratization of educational technologies(publ.)
 • Zinchenko V.V. Institutional Aspects of Globalization and Regionalization in the Context of the Transformation of Society (publ.)
 • Sintschenko, V.V. (2016) Gesellschaft und Ethik im Kontext Wissenwirtschaft: uber den Umgang mit ernsten Soziale Fragen.– Soziale Wirtschaft (6(112))., S. 54-63. (publ.)
 • Zinchenko, Viktor (2016) Institutional transformation strategies of self-management systems in the conditions of global «neocapitalism». – Zeszyty Naukowe Wyzszej Szkoly Humanitas «Zarzadzanie» (4)., Р. 123-130. (publ.)
 • Луговий В. І. Інформація як чинник організації людини: теоретико-методологічний аспект (публ.)
 • Луговий В.І., Таланова Ж.В. Фінансово-економічне забезпечення дослідницько-інноваційної діяльності вітчизняної та світової вищої освіти: порівняльний аналіз (публ.)
 • Луговий В.І., Слюсаренко О.М., Таланова Ж.В. Ідентифікація складу і структури компетентностей – ключова умова підвищення ефективності викладання у вищій школі (публ.)
 • Луговий В.І., Слюсаренко О.М., Таланова Ж.В. Ключові поняття сучасної педагогіки: навчальний результат, компетентність, кваліфікація (публ.)
 • Луговий В.І., Слюсаренко О.М., Таланова Ж.В. Національна рамка кваліфікацій як інструмент інтеграції до Європейського простору вищої освіти (публ.)
 • Луговий В.І., Слюсаренко О.М., Таланова Ж.В. Університетологія – новий напрям педагогічної науки (публ.) 
 • Луговий В.І., Слюсаренко О.М., Таланова Ж.В. Якість викладання, досліджень, публікацій – ключовий фактор у досягненні вищими навчальними закладами світового класу та критерій оцінювання діяльності науково-педагогічних кадрів вищої школи (публ.)
 • Луговий В.І., Таланова Ж.В. Вища освіта через дослідження: концептуальні засади здійснення й оцінювання (публ.)
 • Луговий В. І. Управління якістю викладання у вищій школі: теоретико-методологічний і практичний аспекти (публ.)
 • Луговий В. І. Формування ціннісної компетентності науково-педагогічних працівників – важлива умова їх успішної діяльності в сучасній вищій школі (публ.)
 • Рябченко В.І. Механізм ціннісного розколу між населенням Сходу й Заходу України: як це робиться і кому це вигідно (публ.
 • Слюсаренко О.М. Профілізація та універсалізація топ-закладів вищої освіти у віковому, територіальному і галузевому вимірах (публ.)